Trong đó:
-      tblKhachhang: lưu trữ thông tin về khách hàng
-      tblHanghoa: lưu trữ thông tin về hàng hóa có trong cửa hàng.
-      tblHoadon: lưu trữ thông tin về các hóa đơn bán hàng.
-      tblChitiethoadon: lưu trữ thông tin hàng bán trong từng hóa đơn.
-      Mỗi khách hàng có thể mua hàng nhiều lần, mỗi lần mua hàng sẽ có hóa đơn và có thể mua nhiều hàng hóa khác nhau, mỗi hàng hóa lại có thể bán cho nhiều khách hàng khác nhau với giá bán khác nhau.
Yêu cầu:
  1. Tạo CSDL SQL Server theo sơ đồ trên, thiết lập các quan hệ, nhập một số dữ liệu.
  2. Tạo website với các webform theo yêu cầu như sau:
a.    Khachhang_Timkiem.aspx.
-          Trong trang có 1 TextBox để nhập tên khách hàng, 2 Option để lựa chọn Giới tính và 1 Button “Tìm kiếm”.
-          Khi người dùng nhấn nút “Tìm kiếm”: hiện danh sách khách hàng thỏa mãn thông tin nhập vào ở các điều khiển trên.
-          Trong danh sách khách hàng (nếu tìm thấy), cho phép click vào Tên khách hàng để chuyển sang trang Hoadon_TheoKhachhang.aspx
b.    Hoadon_TheoKhachhang.aspx.
-          Nhận một Mã khách hàng truyền vào theo QueryString.
-          Hiện danh sách các Hóa đơn (mã hóa đơn, ngày lập, tổng giá trị hóa đơn) theo mã khách hàng đó.
-          Cuối trang hiện tổng số lượng hóa đơn của khách hàng đó.


Email Liên hệ: thaudem.com@gmail.com
Anh em nào giải được thì giúp mình với huhu!